Ma-Vr: 09:00 - 17:00
  • Nederlands
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch

Aanmelden voor een reis

Alle velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplichte velden!

 

Ik meld me aan voor de reis van-totVoornaam *
Achternaam *
Geboortedag - maand - jaar *
Geslacht *
Nationaliteit *
Email *
Mobiel *
Telefoon
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Beroep/studie *
Hobby’s /interesse’s *
Heeft u speciale wensen
Medische vereisten/Allergieën/diëten
Wanneer u op een zangreis gaat
Wat is uw stemgroep?

In welke koor zingt u?
Wat voor zangervaring heeft u?


Indien u gekozen heeft voor een tweepersoonskamer
Heeft u een reis- en /of annuleringsverzekering?*
Heeft u vervoer naar en van het vliegveld in Nederland?*
Hoe heeft u Yan Travel gevonden?

Gegevens van de thuisblijver

Voornaam *
Achternaam *
Email *
Mobiel/Telefoon *
Adres *

Klik hier voor de algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

Reisorganisator:
Yan Travel zijnde degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen
naam aan een persoon of aan een groep van personen van te voren
georganiseerde reizen aanbiedt, hierna genoemd: “Yan Travel”.

Reiziger:
de wederpartij van Yan Travel, degene te wiens behoeve de reis is bedongen
en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig artikel
7:506 BW de rechtsverhouding tot Yan Travel is overgedragen;

Reisovereenkomst:
de overeenkomst waarbij Yan Travel zich jegens haar wederpartij verbindt
tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren
georganiseerde reis waaronder:

• vervoer tijdens het reisprogramma

• verblijf tijdens het reisprogramma

• een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische
dienst die een significant deel van de reis uitmaakt;

Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Yan Travel en wederpartij betreffende overeengekomen
werkzaamheden of diensten, waaronder doch niet uitsluitend het boeken van
vluchten naar Armenië.

Website Yan Travel:
www.yantravel.nl

Werkdagen:
van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijk erkende
feestdagen;

Kalenderdagen:
alle dagen;

Kantooruren:
van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

ARTIKEL 2

TOEPASSELIJKHEID

2.1_Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
offertes en overeenkomsten van Yan Travel.

2.2_De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Yan Travel, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
worden betrokken.

ARTIKEL 3

OVEREENKOMST

3.1_Yan Travel biedt op haar website groepsreizen, projectreizen en
individuele reizen aan. Alle tarieven zijn uitgedrukt in Euro en zijn
onderhevig aan wijzigingen. De tarieven zijn per persoon op basis van een
kamer voor 2 personen, waarbij voor andere aantallen andere voorwaarden
gelden. De tarieven van rondreizen zijn inclusief vliegtickets.

3.2_De reiziger kan via de website het inschrijfformulier invullen en zich
aanmelden voor de reis. Om het mogelijk te maken voor Yan Travel de
inschrijving te verwerken, is het noodzakelijk dat zij een volledig naar
waarheid ingevuld inschrijfformulier ontvangt.

3.3_Na een door de reiziger gedane inschrijving voor een reis verstrekt Yan
Travel een factuur betreffende de voornoemde reis. Een factuur is tot
veertien kalenderdagen na dagtekening geldig, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.

3.4_Bij de factuur ontvangt de reiziger een boekingsformulier.

3.5_De overeenkomst komt tot stand na het opsturen van het
inschrijfformulier inclusief het aanvaarden van de algemene voorwaarden én
na het overmaken van het reissom aan Yan Travel.

3.6_Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger een
bevestiging van hetgeen is overeengekomen. Indien de reiziger een andere
betalingsregeling wenst, dient de reiziger contact op te nemen met Yan
Travel.

3.7_Hoewel Yan Travel haar reisprogramma’s met uiterste zorgvuldigheid
samenstelt, kunnen volgorden of tijden in de reisprogramma’s afwijken.
Indien dit het geval is kan de beschrijving in het programma worden
beschouwd als de basis van het reisprogramma.

3.8_Alle extra uitgaven door de reiziger gedaan in hotels of tijdens de
reis komen altijd voor rekening van de reiziger.

ARTIKEL 4

VERPLICHTINGEN REIZIGER

4.1_De reiziger verstrekt Yan Travel uiterlijk bij het sluiten van de
overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf die van belang kunnen zijn voor
het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

4.2_Degene die namens of ten behoeve van een ander of een groep een
overeenkomst aangaat (de aanmelder) wordt gezien als contactpersoon tussen
de groep en Yan Travel. Iedere reiziger is echter zelf hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst
voortvloeien.

4.3_Alle verkeer (ook betalingsverkeer) verloopt tussen de reiziger(s) en
Yan Travel. Uitzonderlijke afspraken kunnen met groepen gemaakt worden.

4.4_De reiziger is verantwoordelijk voor tijdige inwinning van informatie
bij de daartoe bevoegde instanties betreffende de reisdocumenten en
formaliteiten op gezondheidsgebied. Ook is reiziger zelf verplicht te
controleren of de verstrekte informatie ten tijde van vertrek nog actueel
is. Yan Travel kan slechts adviseren.

4.5_Vliegtijden zijn onderhevig aan wijzigingen die onder de
verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij vallen. De reiziger is
verplicht om en zelf verantwoordelijk voor tijdig voor aanvang van heen en
terugreis te informeren naar de exacte vertrektijd.

4.6_Luchtvaartmaatschappijen leggen tevens beperking op t.a.v. tickets
alsmede ten aanzien van de hoeveelheid/gewicht bagage, het al dan niet
vergoeden van verlies van bagage, het opleggen van boetes enzovoorts. De
reiziger dient zich hiervan op de hoogte te stellen.

4.7_De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Yan
Travel ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, te
beoordelen naar de maatstaf van een correcte reiziger. Daarbij dient de
reiziger andere culturen te respecteren, zo ook huisregels van hotels,
musea etc.

4.8_Een reiziger die zodanig hinder of last oplevert, dat een goede
uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden
bemoeilijkt, kan door Yan Travel van (voortzetting van) de reis worden
uitgesloten, indien van Yan Travel in redelijkheid niet kan worden gevergd
dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle hieruit voortvloeiende kosten
komen voor eigen rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen
van de hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover
de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend,
wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

4.9_De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel
mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als
bedoeld in het artikel “klachten” te voldoen.

ARTIKEL 5

BETALING

5.1_Na de totstandkoming van de overeenkomst dient de totale overeengekomen
reissom te worden voldaan. De reizigers, ontvangen hiervoor een factuur.
Deze factuur dient binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te worden
voldaan d.m.v. overmaking van het bedrag op het rekeningnummer van Yan
Travel. Na ontvangst van deze betaling zal Yan Travel eerst een aanvang
nemen met de voorbereidingen van de geboekte reis en gaat Yan Travel ervan
uit dat de reiziger de met de reis gemoeide reisvoorwaarden heeft
geaccepteerd en akkoord gaat met digitaal factureren.

5.2_ Bij een niet tijdige betaling, ontvangt de reiziger een
betalingsherinnering waarna de reiziger binnen een termijn van veertien
kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien
betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de
dag van verzuim. Yan Travel heeft dan het recht om de daarvoor
verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

5.3_De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Yan
Travel heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke
rente verschuldigd. Voorts komen alle met de invordering van het
verschuldigde bedrag of bedragen gemoeide kosten – zowel de gerechtelijke
als de buitengerechtelijke – voor rekening van de reiziger, onverminderd de
overigens aan Yan Travel toekomende rechten. Indien Yan Travel op redelijke
gronden de invordering van openstaande bedragen aan een derde overdraagt,
dan komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten van de
invordering volledig ten laste van de opdrachtgever, waarbij de
buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van
de te vorderen hoofdsom.

ARTIKEL 6

WIJZIGEN REISSOM

6.1_Yan Travel heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de dag van
vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de
vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde
belastingen en heffingen. Yan Travel zal daarbij aangeven op welke wijze de
verhoging is berekend.

6.2_De prijzen van vliegtickets zijn onderhevig aan wijzigingen tot het
moment van uitgifte.

6.3_De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in
lid 1 af te wijzen. Hij moet op straffe van verval van dit recht gebruik
maken binnen 3 werkdagen na het ontvangen van de mededeling van de
verhoging.

6.4_Indien de reiziger de wijzigingen afwijst, heeft Yan Travel het recht
de overeenkomst op te zeggen.

ARTIKEL 7

REISBESCHEIDEN

7.1_Uiterlijk 10 kalenderdagen voor aanvang van de reis verstrekt Yan
Travel aan de reiziger de benodigde reisbescheiden betreffende het
reisprogramma, eventuele vouchers en overige relevante informatie, tenzij
dit redelijkerwijs niet van Yan Travel gevergd kan worden.

7.2_Mocht de reiziger 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden
hebben ontvangen, meldt hij dit per omgaande aan Yan Travel.

7.3_In geval de reis wordt geboekt binnen 10 kalenderdagen voor de dag van
vertrek, zullen nadere afspraken gemaakt worden over het ter beschikking
stellen van de reisbescheiden.

7.4_De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de
benodigde en vereiste documenten.

ARTIKEL 8

WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

8.1_Indien de reiziger na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen aan
de overeenkomst wenst toe te brengen, zal Yan Travel nagaan of deze
wijzigingen (nog) mogelijk zijn. Eventueel bijkomende kosten door de
wijzigingen zullen per omgaande voor de rekening van de reiziger komen.

8.2_Wijzigen van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende
reizigers wordt beschouwd als annulering waarop het artikel betreffende
opzegging/annulering door de reiziger van toepassing is.

8.3_Als de reiziger tijdens de reis besluit geen gebruik te maken van
programmaonderdelen en/of excursies, maaltijden, accommodatie of andere
diensten of gedeelten daarvan, kan geen aanspraak worden gemaakt op
restitutie van (gedeelte(s) van) de reissom.

8.4_Indien de reiziger wijzigingen wenst, een ander in de plaats wenst te
stellen of de reis of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk annuleert,
zullen eventuele kosten die Yan Travel in dit kader heeft gemaakt, dient te
maken of op basis van (wettelijke) regelgeving verschuldigd is, door de
reiziger verschuldigd zijn en blijven en door reiziger te worden voldaan
ongeacht hetgeen opgenomen in artikel 11.

ARTIKEL 9

INDEPLAATSSTELLING REIZIGER

9.1_Tijdig voor de aanvang van de reis heeft de reiziger het recht zich
laten vervangen door een ander die aan alle voorwaarden van de
reisovereenkomst voldoet. Een termijn van 10 dagen voor de aanvang van de
reis wordt geacht in ieder geval tijdig te zijn.

9.2_De indeplaatsstelling vindt plaats door een daarop gerichte
overeenkomst met de ander en schriftelijke mededeling daarvan door de
overdragende reiziger aan Yan Travel. De overdragende reiziger en de ander
zijn beide hoofdelijk verbonden tot betaling van de reissom en de (extra)
kosten in verband met de overdracht.

ARTIKEL 10

WIJZIGINGEN DOOR YAN TRAVEL

10.1_Yan Travel heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen op een
essentieel punt(en) wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde
omstandigheden. De reiziger kan de wijziging afwijzen.

10.2_Yan Travel mag de reisovereenkomst wegens gewichtige, de reiziger
onverwijld meegedeelde omstandigheden wijzigen. Deze wijzigingen betreffen
een of meer niet-essentiële punten. De reiziger kan de wijziging slechts
afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

10.3_Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden als bedoeld in artikel
12.2.

10.4_Indien de reiziger de wijziging(en) schriftelijk afwijst, kan Yan
Travel de reisovereenkomst opzeggen. In dat geval heeft de reiziger recht
op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, wanneer de reis reeds ten
dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

ARTIKEL 11

OPZEGGING /ANNULERING DOOR DE REIZIGER

11.1_Bij annulering – om welke reden dan ook – blijft de reiziger alle
kosten en de reissom met toepassing van art. 11.2 verschuldigd aan Yan
Travel.

11.2

bij annulering uiterlijk 60 kalenderdagen voor de vertrek dag: 10% van de
reissom;

bij annulering vanaf de 60e kalenderdag (inclusief) tot en met de 31e
kalenderdag voor de vertrek dag: 30% van de reissom;

bij annulering vanaf de 30e kalenderdag (inclusief) tot en met de 16e
kalenderdag voor de vertrek dag: 50% van de reissom;

bij annulering vanaf de 15e kalenderdag (inclusief) tot en met de dag van
vertrek of later: 100% van de reissom.

11.3_Bij groepsreizen en projectreizen of gedurende het hoogseizoen kan Yan
Travel aan de reiziger, zoals bedoeld in artikel 4.2 andere
annuleringsregeling hanteren.

11.4_Indien de reiziger geen gebruik maakt van de reis/niet verschijnt op
de vertrek dag heeft Yan Travel het recht zonder opzegging of annulering de
volledige reissom van de reiziger op te eisen.

11.5_Bij annulering van door de reiziger bij Yan Travel geboekte vluchten
blijft de reiziger de overeengekomen som verschuldigd, ongeacht de termijn
waarbinnen de annulering plaatsvindt.

11.6_Annulering buiten kantooruren worden geacht op de eerstvolgende
werkdag te zijn verricht.

ARTIKEL 12

OPZEGGING DOOR YAN TRAVEL

12.1_Yan Travel heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens
gewichtige omstandigheden.

12.2_Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van
zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Yan Travel aan de
overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

12.3_Als gewichtige omstandigheid geldt in ieder geval een negatief
reisadvies, afgegeven door een daartoe bevoegde instantie.

12.4 _Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden
toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de
reiziger.

12.5_Indien Yan Travel opzegt wegens een niet aan de reiziger toe te
rekenen omstandigheid, zal Yan Travel een vergelijkbare of kwalitatief
betere aanbieden. De reiziger die dat aanbod niet aanvaardt heeft recht op
teruggave van de reissom of indien de reis reeds ten dele is genoten, een
evenredig deel daarvan.

12.6_Indien de opzegging het gevolg is van overmacht, geldt voor Yan Travel
geen verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht worden verstaan
buitengewoon en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de
wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle
voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 13

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

13.1_Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 12 is Yan Travel verplicht
tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die
de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

13.2_Indien de reis niet verloopt conform de in het vorige lid bedoelde
verwachtingen is de reiziger verplicht per omgaande daarvan mededeling te
doen aan de in artikel 15 lid 1 bedoelde betrokkenen.

13.3_Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de
reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is
Yan Travel verplicht de schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de
nakoming niet aan Yan Travel is toe te rekenen noch aan de persoon van
wiens hulp Yan Travel bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt,
omdat:

de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen
aan de reiziger;

de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst die niet te
voorzien was of kon worden opgeheven,

is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis
begrepen diensten is betrokken; of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan
overmacht, als bedoeld in artikel 12.6

dan wel aan een gebeurtenis die Yan Travel of degene van wiens hulp Yan
Travel bij de uitvoerig van de reisovereenkomst gebruik maakt, met
inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of
verhelpen.

13.4 _Yan Travel is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger
hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig
de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs
mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden
toegerekend is Yan Travel tot verlening van hulp en bijstand slechts
verplicht voor zover dat redelijkerwijs van Yan Travel gevergd kan worden.
De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor
rekening van de reiziger. De kosten voor de verleende hulp en bijstand
komen voor rekening van Yan Travel, indien de tekortkoming in de nakoming
aan Yan Travel of aan de persoon van wiens hulp Yan Travel bij de
uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, overeenkomstig het vorige lid
is toe te rekenen. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de
verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs
mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Yan
Travel zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

ARTIKEL 14

UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID YAN TRAVEL

14.1_Indien op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of
wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de
aansprakelijkheid van Yan Travel dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

14.2_Yan Travel is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger
zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals
bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

14.3_ De aansprakelijkheid van Yan Travel is in alle gevallen beperkt tot
maximaal tweemaal het totaalbedrag dat zij ten aanzien van de betrokken
reiziger in rekening heeft gebracht.

14.4_De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de
aansprakelijkheid van Yan Travel gelden ook ten behoeve van werknemers van
Yan Travel en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel tenzij een
Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

ARTIKEL 15

KLACHTEN

15.1_Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in
artikel 13 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk, na constatering
door de reiziger, gemeld te worden zodat naar redelijkheid een oplossing
kan worden gezocht.

15.2_Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de reiziger
wordt opgelost, dient de reiziger dit schriftelijk te melden aan Yan
Travel.

15.3_Indien Yan Travel niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te
verhelpen d.m.v. art. 15.1 en 15.2, kan het eventuele recht van de reiziger
op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

15.4_Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, moet deze uiterlijk
binnen zeven dagen na afloop van de reis of na de oorspronkelijke
vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden schriftelijk worden
ingediend bij Yan Travel, waarbij een kopie van de schriftelijke melding
als bedoeld onder 15.2 wordt bijgevoegd.

15.5_Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Yan
Travel niet in behandeling genomen, tenzij het niet tijdig indienen niet
aan de reiziger te wijten is. Yan Travel zal, het niet in behandeling
nemen, schriftelijk bevestigen.

15.6_Yan Travel zal binnen één maand na ontvangst van de klacht
schriftelijk reageren.

ARTIKEL 16

OVERIGE BEPALINGEN

16.1_Op alle rechtsverhoudingen tussen de reiziger en Yan Travel is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2_Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de
rechtsverhouding tussen de reiziger en Yan Travel, waar deze algemene
voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de
vestiging van Yan Travel gelegen is, tenzij bepalingen van dwingend recht
anders voorschrijven.

Versie 28 november 2017