Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1
DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Reisorganisator: Yan Travel zijnde degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan een persoon of aan een groep van personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt, hierna genoemd: “Yan Travel”.
Reiziger: de wederpartij van Yan Travel, degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig artikel 7:506 BW de rechtsverhouding tot Yan Travel is overgedragen;
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Yan Travel zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde reis waaronder:
• vervoer tijdens het reisprogramma
• verblijf tijdens het reisprogramma
• een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Yan Travel en wederpartij betreffende overeengekomen werkzaamheden of diensten, waaronder doch niet uitsluitend het boeken van vluchten naar Armenië.
Website Yan Travel: www.yantravel.nl
Werkdagen: van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijk erkende feestdagen;
Kalenderdagen: alle dagen;
Kantooruren: van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

ARTIKEL 2
TOEPASSELIJKHEID
2.1_Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Yan Travel.
2.2_De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Yan Travel, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

ARTIKEL 3
OVEREENKOMST
3.1_Yan Travel biedt op haar website groepsreizen, projectreizen en individuele reizen aan. Alle tarieven zijn uitgedrukt in Euro en zijn onderhevig aan wijzigingen. De tarieven zijn per persoon op basis van een kamer voor 2 personen, waarbij voor andere aantallen andere voorwaarden gelden. De tarieven van rondreizen zijn inclusief vliegtickets.
3.2_De reiziger kan via de website het inschrijfformulier invullen en zich aanmelden voor de reis. Om het mogelijk te maken voor Yan Travel de inschrijving te verwerken, is het noodzakelijk dat zij een volledig naar waarheid ingevuld inschrijfformulier ontvangt.
3.3_Na een door de reiziger gedane inschrijving voor een reis verstrekt Yan Travel een factuur betreffende de voornoemde reis. Een factuur is tot veertien kalenderdagen na dagtekening geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.4_Bij de factuur ontvangt de reiziger een boekingsformulier.
3.5_De overeenkomst komt tot stand na het opsturen van het inschrijfformulier inclusief het aanvaarden van de algemene voorwaarden én na het overmaken van het reissom aan Yan Travel.
3.6_Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger een bevestiging van hetgeen is overeengekomen. Indien de reiziger een andere betalingsregeling wenst, dient de reiziger contact op te nemen met Yan Travel.
3.7_Hoewel Yan Travel haar reisprogramma’s met uiterste zorgvuldigheid samenstelt, kunnen volgorden of tijden in de reisprogramma’s afwijken. Indien dit het geval is kan de beschrijving in het programma worden beschouwd als de basis van het reisprogramma.
3.8_Alle extra uitgaven door de reiziger gedaan in hotels of tijdens de reis komen altijd voor rekening van de reiziger.

ARTIKEL 4
VERPLICHTINGEN REIZIGER
4.1_De reiziger verstrekt Yan Travel uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
4.2_Degene die namens of ten behoeve van een ander of een groep een overeenkomst aangaat (de aanmelder) wordt gezien als contactpersoon tussen de groep en Yan Travel. Iedere reiziger is echter zelf hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
4.3_Alle verkeer (ook betalingsverkeer) verloopt tussen de reiziger(s) en Yan Travel. Uitzonderlijke afspraken kunnen met groepen gemaakt worden.
4.4_De reiziger is verantwoordelijk voor tijdige inwinning van informatie bij de daartoe bevoegde instanties betreffende de reisdocumenten en formaliteiten op gezondheidsgebied. Ook is reiziger zelf verplicht te controleren of de verstrekte informatie ten tijde van vertrek nog actueel is. Yan Travel kan slechts adviseren.
4.5_Vliegtijden zijn onderhevig aan wijzigingen die onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij vallen. De reiziger is verplicht om en zelf verantwoordelijk voor tijdig voor aanvang van heen en terugreis te informeren naar de exacte vertrektijd.
4.6_Luchtvaartmaatschappijen leggen tevens beperking op t.a.v. tickets alsmede ten aanzien van de hoeveelheid/gewicht bagage, het al dan niet vergoeden van verlies van bagage, het opleggen van boetes enzovoorts. De reiziger dient zich hiervan op de hoogte te stellen.
4.7_De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Yan Travel ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van een correcte reiziger. Daarbij dient de reiziger andere culturen te respecteren, zo ook huisregels van hotels, musea etc.
4.8_Een reiziger die zodanig hinder of last oplevert, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Yan Travel van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Yan Travel in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor eigen rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
4.9_De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als bedoeld in het artikel “klachten” te voldoen.

ARTIKEL 5
BETALING
5.1_Na de totstandkoming van de overeenkomst dient de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. De reizigers, ontvangen hiervoor een factuur. Deze factuur dient binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan d.m.v. overmaking van het bedrag op het rekeningnummer van Yan Travel. Na ontvangst van deze betaling zal Yan Travel eerst een aanvang nemen met de voorbereidingen van de geboekte reis en gaat Yan Travel ervan uit dat de reiziger de met de reis gemoeide reisvoorwaarden heeft geaccepteerd en akkoord gaat met digitaal factureren.
5.2_ Bij een niet tijdige betaling, ontvangt de reiziger een betalingsherinnering waarna de reiziger binnen een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Yan Travel heeft dan het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.
5.3_De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Yan Travel heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle met de invordering van het verschuldigde bedrag of bedragen gemoeide kosten – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke – voor rekening van de reiziger, onverminderd de overigens aan Yan Travel toekomende rechten. Indien Yan Travel op redelijke gronden de invordering van openstaande bedragen aan een derde overdraagt, dan komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten van de invordering volledig ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom.

ARTIKEL 6
WIJZIGEN REISSOM
6.1_Yan Travel heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. Yan Travel zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.
6.2_De prijzen van vliegtickets zijn onderhevig aan wijzigingen tot het moment van uitgifte.
6.3_De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in lid 1 af te wijzen. Hij moet op straffe van verval van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na het ontvangen van de mededeling van de verhoging.
6.4_Indien de reiziger de wijzigingen afwijst, heeft Yan Travel het recht de overeenkomst op te zeggen.

ARTIKEL 7
REISBESCHEIDEN
7.1_Uiterlijk 10 kalenderdagen voor aanvang van de reis verstrekt Yan Travel aan de reiziger de benodigde reisbescheiden betreffende het reisprogramma, eventuele vouchers en overige relevante informatie, tenzij dit redelijkerwijs niet van Yan Travel gevergd kan worden.
7.2_Mocht de reiziger 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden hebben ontvangen, meldt hij dit per omgaande aan Yan Travel.
7.3_In geval de reis wordt geboekt binnen 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek, zullen nadere afspraken gemaakt worden over het ter beschikking stellen van de reisbescheiden.
7.4_De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde en vereiste documenten.

ARTIKEL 8
WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
8.1_Indien de reiziger na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen aan de overeenkomst wenst toe te brengen, zal Yan Travel nagaan of deze wijzigingen (nog) mogelijk zijn. Eventueel bijkomende kosten door de wijzigingen zullen per omgaande voor de rekening van de reiziger komen.
8.2_Wijzigen van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende reizigers wordt beschouwd als annulering waarop het artikel betreffende opzegging/annulering door de reiziger van toepassing is.
8.3_Als de reiziger tijdens de reis besluit geen gebruik te maken van programmaonderdelen en/of excursies, maaltijden, accommodatie of andere diensten of gedeelten daarvan, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van (gedeelte(s) van) de reissom.
8.4_Indien de reiziger wijzigingen wenst, een ander in de plaats wenst te stellen of de reis of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen eventuele kosten die Yan Travel in dit kader heeft gemaakt, dient te maken of op basis van (wettelijke) regelgeving verschuldigd is, door de reiziger verschuldigd zijn en blijven en door reiziger te worden voldaan ongeacht hetgeen opgenomen in artikel 11.

ARTIKEL 9
INDEPLAATSSTELLING REIZIGER
9.1_Tijdig voor de aanvang van de reis heeft de reiziger het recht zich laten vervangen door een ander die aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoet. Een termijn van 10 dagen voor de aanvang van de reis wordt geacht in ieder geval tijdig te zijn.
9.2_De indeplaatsstelling vindt plaats door een daarop gerichte overeenkomst met de ander en schriftelijke mededeling daarvan door de overdragende reiziger aan Yan Travel. De overdragende reiziger en de ander zijn beide hoofdelijk verbonden tot betaling van de reissom en de (extra) kosten in verband met de overdracht.

ARTIKEL 10
WIJZIGINGEN DOOR YAN TRAVEL
10.1_Yan Travel heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen op een essentieel punt(en) wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. De reiziger kan de wijziging afwijzen.
10.2_Yan Travel mag de reisovereenkomst wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden wijzigen. Deze wijzigingen betreffen een of meer niet-essentiële punten. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
10.3_Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden als bedoeld in artikel 12.2.
10.4_Indien de reiziger de wijziging(en) schriftelijk afwijst, kan Yan Travel de reisovereenkomst opzeggen. In dat geval heeft de reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, wanneer de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

ARTIKEL 11
OPZEGGING /ANNULERING DOOR DE REIZIGER
11.1_Bij annulering – om welke reden dan ook – blijft de reiziger alle kosten en de reissom met toepassing van art. 11.2 verschuldigd aan Yan Travel.
11.2
bij annulering uiterlijk 60 kalenderdagen voor de vertrek dag: 10% van de reissom;
bij annulering vanaf de 60e kalenderdag (inclusief) tot en met de 31e kalenderdag voor de vertrek dag: 30% van de reissom;
bij annulering vanaf de 30e kalenderdag (inclusief) tot en met de 16e kalenderdag voor de vertrek dag: 50% van de reissom;
bij annulering vanaf de 15e kalenderdag (inclusief) tot en met de dag van vertrek of later: 100% van de reissom.
11.3_Bij groepsreizen en projectreizen of gedurende het hoogseizoen kan Yan Travel aan de reiziger, zoals bedoeld in artikel 4.2 andere annuleringsregeling hanteren.
11.4_Indien de reiziger geen gebruik maakt van de reis/niet verschijnt op de vertrek dag heeft Yan Travel het recht zonder opzegging of annulering de volledige reissom van de reiziger op te eisen.
11.5_Bij annulering van door de reiziger bij Yan Travel geboekte vluchten blijft de reiziger de overeengekomen som verschuldigd, ongeacht de termijn waarbinnen de annulering plaatsvindt.
11.6_Annulering buiten kantooruren worden geacht op de eerstvolgende werkdag te zijn verricht.

ARTIKEL 12
OPZEGGING DOOR YAN TRAVEL
12.1_Yan Travel heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
12.2_Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Yan Travel aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
12.3_Als gewichtige omstandigheid geldt in ieder geval een negatief reisadvies, afgegeven door een daartoe bevoegde instantie.
12.4 _Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
12.5_Indien Yan Travel opzegt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, zal Yan Travel een vergelijkbare of kwalitatief betere aanbieden. De reiziger die dat aanbod niet aanvaardt heeft recht op teruggave van de reissom of indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
12.6_Indien de opzegging het gevolg is van overmacht, geldt voor Yan Travel geen verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht worden verstaan buitengewoon en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 13
AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
13.1_Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 12 is Yan Travel verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
13.2_Indien de reis niet verloopt conform de in het vorige lid bedoelde verwachtingen is de reiziger verplicht per omgaande daarvan mededeling te doen aan de in artikel 15 lid 1 bedoelde betrokkenen.
13.3_Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Yan Travel verplicht de schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Yan Travel is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp Yan Travel bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen aan de reiziger;
de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst die niet te voorzien was of kon worden opgeheven,
is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht, als bedoeld in artikel 12.6
dan wel aan een gebeurtenis die Yan Travel of degene van wiens hulp Yan Travel bij de uitvoerig van de reisovereenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
13.4 _Yan Travel is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend is Yan Travel tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van Yan Travel gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van Yan Travel, indien de tekortkoming in de nakoming aan Yan Travel of aan de persoon van wiens hulp Yan Travel bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, overeenkomstig het vorige lid is toe te rekenen. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Yan Travel zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

ARTIKEL 14
UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID YAN TRAVEL
14.1_Indien op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Yan Travel dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
14.2_Yan Travel is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.
14.3_ De aansprakelijkheid van Yan Travel is in alle gevallen beperkt tot maximaal tweemaal het totaalbedrag dat zij ten aanzien van de betrokken reiziger in rekening heeft gebracht.
14.4_De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Yan Travel gelden ook ten behoeve van werknemers van Yan Travel en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

ARTIKEL 15
KLACHTEN
15.1_Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 13 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk, na constatering door de reiziger, gemeld te worden zodat naar redelijkheid een oplossing kan worden gezocht.
15.2_Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, dient de reiziger dit schriftelijk te melden aan Yan Travel.
15.3_Indien Yan Travel niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen d.m.v. art. 15.1 en 15.2, kan het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
15.4_Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, moet deze uiterlijk binnen zeven dagen na afloop van de reis of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden schriftelijk worden ingediend bij Yan Travel, waarbij een kopie van de schriftelijke melding als bedoeld onder 15.2 wordt bijgevoegd.
15.5_Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Yan Travel niet in behandeling genomen, tenzij het niet tijdig indienen niet aan de reiziger te wijten is. Yan Travel zal, het niet in behandeling nemen, schriftelijk bevestigen.
15.6_Yan Travel zal binnen één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk reageren.

ARTIKEL 16
PRIVACYBELEID
16.1_Het is ons beleid om uiterst zorgvuldig en transparant om te gaan met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en willen dat u overtuigd bent van de maatregelen die we nemen om uw privacy rechten te waarborgen.
16.2_Ter voorbereiding van en tijdens het reizen worden foto’s en video’s gemaakt. Deze opnames worden mogelijk gedeeld op social media, onze website en andere worden gepubliceerd op andere promotiemateriaal. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met deze foto’s en wij plaatsen geen foto’s waar u schade aan kunt ondervinden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden geeft u aan Yan Travel toestemming om foto’s en video’s waar u op te zien bent te gebruiken voor acquisitie doeleinden. Mocht u deze toestemming in willen trekken of oneens zijn met een publicatie, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken. De publicatie zal worden verwijderd.

ARTIKEL 17
OVERIGE BEPALINGEN
17.1_Op alle rechtsverhoudingen tussen de reiziger en Yan Travel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2_Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen de reiziger en Yan Travel, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van Yan Travel gelegen is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Versie 15 februari 2019